AWANA NORGE

Awanas visjon er at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.
Det handler i utgangspunktet om en relasjon til Han som elsker med en evig kjærlighet. Videre handler det om bibelkunnskap og at som en konsekvens av Hans kjærlighet, vil vi tjene andre ved å gi Guds kjærlighet videre.
Oppdraget er – i samarbeid med foreldrene – å nå barn og unge med evangeliet samt å utruste ledere.
I Awana ønsker vi å ta barn og unges tro på alvor. Vi tror at barn aldri er for små til å høre om Gud eller fra Gud. De er morgendagens kirke og ledere, men de er likefullt del av dagens kirke. I fellesskapet blant alle generasjoner lærer vi gjensidig av hverandre. Vi blir til i møte med hverandre.

Awana Norge blir i dag driftet av Indremisjonsforbundet og ImF-UNG, med Fribu, Misjonskirken UNG og NLM UNG som samarbeidspartnere.

HVA

Awana er en misjonsorganisasjon som ved å tilby kirker og organisasjoner et solid undervisningsmateriale, bidrar til at barn og unge får lære Jesus å kjenne. Videre vil vi legge til rette for at foreldre får redskaper og språk til å snakke om tro med sine barn.
Barn og unge skal få oppleve gode relasjoner, ledere som liker å være sammen med dem, som gir dem oppmerksomhet og blikkontakt.
– og mest av alt ønsker vi å lede dem inn i relasjon til Gud, vår Far. Han som elsker med en evig kjærlighet.
Vi må bygge relasjoner med barn og ungdom for å kunne tale inn i livene deres og være troverdige.

Vi vil at barn og unge skal ha kunnskap om Guds Ord – og at det de lærer skal ha relevans både for hverdagen og for evigheten.

HVORDAN

Barn går gjennom ulike utviklingsfaser, og det er viktig å ha respekt for at de er forskjellige – og at de lærer på ulike måter, jfr Howards teori om ulike intelligenser.
Uansett hvilke teori man legger til grunn, vil barn og ungdom alltid ha et behov for trygghet og bekreftelse.
Vi vil at barn skal kjenne seg sett og trygge når de kommer på en Awana samling, og videre at modning skal få skje i individuelt tempo.
Dette legges det til rette for særlig i smågrupper.
En Awana samling består av 3 element; Undervisning, smågruppe og lek/relasjonsbygging.
Vi tror at smågruppene er det beste stedet for barn og unge til å stille spørsmål og undre seg sammen med trygge ledere. Her blir de tatt imot og respektert for sine refleksjoner.
I Awana får alle barna og ungdommene hver sin bok som de kan lese og samtale om hjemme. Dette får vi gode tilbakemeldinger på at har vært en god hjelp til å snakke om tro sammen. De som ikke blir lest sammen med hjemme, blir ivaretatt i smågruppene på samlingene.

Vi ønsker å disippelgjøre og utruste slik at troen er mobil og flyttbar den dagen de flytter hjemmefra.

HJEMMET

Bevisst og ubevisst blir vi påvirket av de menneskene vi omgir oss med, og vi vet ut fra forskning at foreldre er de som er viktigst for barna i forhold til å tro. Da er det viktig at foreldre/foresatte er bevisst på denne rollen som trosformidlere i hjemmet.
En viktig oppgave er derfor å utruste foreldre til å disippelgjøre barna sine hjemme med utgangspunkt i det som er beskrevet i 5.mos 6. Sammen med kirka ønsker vi å tilby ressurser og hjelp slik at troen kan bli en integrert og naturlig del av hverdagen.

HVORFOR

Kristent barne- og ungdomsarbeid er viktig. Gjennom våre ulike tilbud til disse aldersgruppene får tusenvis av barn og unge et regelmessig tilbud om å høre Guds ord forkynt, bli kjent med andre i samme alder, og også bli kjent med voksne kristne som tar deres spørsmål om tro og liv på alvor.
Fordi dette er så viktig, skylder vi å gjøre alt vi kan for at barna og de unge skal få det best tenkelige tilbudet, både hva trosformidlingen og miljøet og rammene rundt dette krever.

TALLENES TALE

I mange år har tilslutningen til kristent barne- og ungdomsarbeid i Norge vist en foruroligende utvikling. Stadig flere aktører forteller om tydelig og langvarig tilbakegang. Ser vi på de siste 30-40 årene, har oppslutningen for flere organisasjoner blitt redusert med 30-50%, for andre snakker vi om enda større tilbakegang.
Dette har gjort noe med oss! Bak hver prosent finnes det verdifulle barn og unge som vi ikke lenger når med Evangeliet. Og fordi oppdraget vi har fått er uendret, – «døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere» – kan vi ikke sitte stille og se på at denne utviklingen fortsetter.

PÅ TUR TIL USA

For noen år siden var noen fra Indremisjonsforbundet på studietur til USA. På en konferanse kalt D6, ble vi introdusert for en helhetstenkning om trosformidling for barn og unge som overbeviste med både bibelsk forankring og troverdighet ift forskning. Her ble betydningen av et mer utstrakt samarbeid mellom hjem og kirke når det gjelder trosformidlingen, sterkt understreket.
At mor og fars tro har stor betydning, var ikke nytt. Men, det nye var den sterke vektleggingen av at menighetens bidrag først og fremst er å styrke hjemmet i deres evne til å formidle troen på en sunn og troverdig måte til barn og unge.
I samme miljø møtte vi så misjonsorganisasjonen Awana som siden 1950 har jobbet helhjertet og planmessig med å utvikle materiell og modell for en gode disippelgjøringsprosesser. Etter å ha vokst til en bevegelse som nå arbeider i 121 land og med over 47.000 ulike menigheter, var de nå i gang med å legge enda større vekt på å forsterke samarbeidet hjem og kirke.

"THE SECRET SAUCE" = BIBEL OG RELASJON

Awana har over tid utarbeidet en modell som har lagt til rette for sunne og gode miljø for åndelig vekst og modning. Denne modellen inneholder tre element:

  • Bibel, med en bevisst og planmessig undervisning fra 2-18 år.
  • Grupper, hvor samtale og spørsmål er viktige ingredienser, men hvor betydningen av relasjoner er bærende.
  • Lek og moro, systematisert og planmessig lagt til rette.

Det at både bibel og relasjon får så sterkt fokus, er forklaringen på at over 90% av de som har deltatt i Awana i flere år, bekjenner seg som kristne og lever ut et aktivt kristenliv også som voksne.

TEOLOGI

Organisasjonen Awana har sitt teologiske utgangspunkt i baptistisk tradisjon, noe som preger det materialet de utgir. Samtidig arbeider de sammen med rundt 100 ulike kirkesamfunn, og er derfor svært åpne for at de enkelte kirkesamfunn får prege undervisningen med sin egen teologi.

Da Indremisjonsforbundet har inngått en avtale om å ta dette materialet til Norge, har vi fått frihet til å skrive om og tilrettelegge både teologi og pedagogikk for norske forhold. Det dere vil møte i det norske materialet, vil derfor være bygget på følgende forutsetninger:

  • Bibelsyn. Vi regner Bibelen som Guds Ord, et ord som forplikter oss både i lære og liv. Bibelen er derfor vår eneste autoritet i spørsmål som angår forkynnelsens innhold og spørsmål knyttet til hva som er en troverdig og sunn kristen livsførsel.
  • Evangelisk luthersk. Vi står inne for en evangelisk luthersk teologi, og kjennetegnes ved at vi vektlegger forkynnelse til vekkelse og personlig etterfølgelse av Jesus. Når det gjelder vår sakramentforståelse, så ser vi på Guds Ord som det konstituerende nådemiddel, samtidig som vi tror at både dåp og nattverd er sakramenter som formidler Guds nåde.
  • Evangeliet. Vi tror at mennesket, Guds fullkomne skapning, har vendt ryggen til Gud. Guds lengsel etter fellesskap med oss gjorde at Han sendte sin Sønn til jorden. Ved Jesu stedfortredende død og oppstandelse ble syndens skyld og straff sonet. På korset overvant han også satans makt og dødskrefter. Veien hjem til Gud er derfor åpen for alle dem som tror på Ham. Evangeliet i hele sin bredde er det viktigste budskapet vi kan dele med barn og unge slik at de får sin identitet grunnfestet i Jesus.
  • Loven. I Bibelen møter vi også Guds lov. Den er først og fremst gitt oss for å avsløre at vi ikke i egen kraft eller med egne gjerninger kan gjøre oss fortjent til frelse. Samtidig viser loven og formaningene hva som er Guds gode vilje for våre liv og vår livsførsel.
  • Livet med Gud.  Ved Den hellige ånd tar Gud selv bolig i alle som vil følge Jesus. Ånden gir både evner og kraft til å leve livet med Gud slik Guds eget folk er kalt til å leve.
  • Skapelse. Vi tror at Gud har skapt alt det skapte, på den måte Han ville det og slik Han ville ha det. Derfor er også vern om Skaperverket en del av vårt oppdrag.

Særlig gjelder det mennesket, som er «skapt i Guds bilde», og som derfor har en uendelig gudgitt verdi fra naturlig unnfangelse til en naturlig død.

Den teologien dere vil møte i det norske materiellet, vil derfor være gjenkjennelig for de som kjenner Norsk bedehusbevegelse og de Lutherske frikirkene.

Samtidig vil alle som benytter seg av dette ha frihet til å tilrettelegge både formidlingens innhold og den pedagogiske formen etter hva som fungerer i sin egen sammenheng.

START AWANA I DIN KIRKE!

START